ข่าว : " เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับภูมิภาค มีการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน และระบบสาธารณูปโภคได้มาตรฐาน "

รายละเอียด  : " เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับภูมิภาค มีการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน และระบบสาธารณูปโภคได้มาตรฐาน "ผู้แจ้งข่าว : ผู้ดูแลระบบ ประกาศเมื่อ :